Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Bradlecká Lhota

2. Důvod a způsob založení

Obec Bradlecká Lhota jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. 

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad - zastupitelstvo

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Bradlecká Lhota

Bradlecká Lhota 74

507 13 Bradlecká Lhota

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Bradlecká Lhota

Bradlecká Lhota 74

507 13 Bradlecká Lhota

4.3 Úřední hodiny

Pondělí a Středa 17:00 - 19:00

4.4 Telefonní čísla

481 672 423, 724 180 468

4.5 Čísla faxu

481 672 423

4.6 Adresa internetové stránky

www.bradleckalhota.cz

4.7 Adresa e-podatelny

obec@bradleckalhota.cz

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka: tynbsf4

5. Případné platby lze poukázat těmito způsoby

bankovní účet obce Bradlecká Lhota 9421581/0100

v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ

00275620

7. DIČ

Obec nemá daňové identifikační číslo

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska. Zde jsou dokumenty k dispozici podle jejích typů.

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočty

Závěrečné účty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - závěrečný účet 

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací naleznete v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

Postup pro získání informací naleznete v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací

11. Opravné prostředky

Postup pro získání informací naleznete v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací

12. Formuláře

Všechny platné formuláře jsou k nalezení v sekci úřad - formuláře.

13. Popis postupů - návody na řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci úřad - obecní vyhlášky. 

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

K dispozici v sekci úřad - chci zařídit -  Služby a poplatky.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení vydaná dle §16a odst. 7 InfZ v případě odvolání nebo stížnosti.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce o své činnosti v oblasti poskytování informací podle § InfZ je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací

aktualizováno: 24. 11. 2020 23:33, OI Developer

Novinky z úřadu

Zastupitelstvo

aktualizace stránky: 16. 11. 2020

  • Bronislav Tomeš

Organizační struktura

Starosta:

 Bronislav Tomeš

Místostarostka: 

Mgr. Simona Tahalová

Zastupitelé Obce Bradlecká Lhota (2014-2018):